GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost NATIONAL FACILITY SERVICE s.r.o.,, IČ: 28144651, se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7 (dále jen „NFS“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany NFS , včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze stranyNFS.

 1, Jaké osobní údaje o Vás NATIONAL FACILITY SERVICE s.r.o., zpracovává?

NFS zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • popisné údaje

NFS zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2, K jakým účelům a na základě jakých právních titulů NATIONAL FACILITY SERVICE s.r.o., Vaše osobní údaje zpracovává?

Uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stanou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.

V případě tvorby objednávky NFS shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.

NFS dále v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Ochrana práv NFS v případě sporu se zákazníkem

Výše uvedený rozsah osobních údajů je NFS oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

Identifikace zákazníka

Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, je nezbytné pro splnění právní povinnosti NFS při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osob a majetku v prostorách NFS

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů NFS , spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.

NFS shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.

Marketingová prezentace NFS , nabídka výrobků a služeb poskytovaných NFS prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

NFS shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo

V případě stávajících zákazníků může NFS zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

V případě potenciálních zákazníků může NFS zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za uvedeným účelem pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese NFS nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které NFS zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

3, Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle NFS a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery NFS. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si NFS pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro NFS zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které NFS pro tyto služby využívá;
 • právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek NFS;
 • osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku NFS prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.

NFS je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

4, Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje NFS zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
 • V případě plnění právních povinností NFS zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
 • V případě, že NFS zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

5, Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany NATIONAL FACILITY SERVICE s.r.o.,?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou NFS zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby NFS bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby NFS omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, NFS ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany NFS byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby NFS Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje NFS zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany NFS byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby NFS přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 6, Jak můžete NATIONAL FACILITY SERVICE s.r.o., kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na NFS písemně na adrese Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, či na tel. č. 602 555 617 nebo e-mailové adrese: kovaricek.m@nfservice.eu